Algemene voorwaarden

De website www.bwatbox.be (hierna het “Platform”) is een initiatief van :

bwat bel BV
rue de la consolation 56,
1030 Brussel,
België

Ondernemingsnummer (ECB/VAT): 0766.988.106

E-mail : sebastien@bwatbox.be

Telefoon: : +32477185591

(hierna “bwat bel SRL” of de “Verkoper”)

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV”) zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het Platform en zijn informatie door een Internetgebruiker (hierna de “Gebruiker”).
Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij kennis heeft genomen van deze AGV en uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten aanvaardt.
Van de bepalingen van de AGV kan bij uitzondering bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de andere bepalingen van de AGV.
Wij behouden ons het recht voor om onze AGV op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

2. Plateform

a. Toegang en web-browsing

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke stappen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te verzekeren. Wij kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operabiliteit en onze handelingen moeten derhalve worden beschouwd als vallend onder een middelenverbintenis.
Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op het Platform.
Wij behouden ons het recht voor de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

bwat bel BV bepaalt in grote mate de inhoud van het Platform en besteedt grote zorg aan de informatie op het Platform. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie erop door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen op elk gewenst moment, zonder aansprakelijkheid.
bwat bel BV kan geen absolute garantie bieden betreffende de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is. Bijgevolg kan bwat bel BV niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de informatie op het Platform.
Indien de inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.
Elke download van het Platform gebeurt altijd op eigen risico van de Gebruiker. bwat bel BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker is.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites. Dergelijke links houden niet automatisch in dat er een relatie bestaat tussen bwat bel BV en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.
bwat bel BV heeft geen controle over externe websites. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.

bwat bel SRL n’exerce aucun contrôle sur les sites internet externes. Nous ne sommes donc pas responsables du fonctionnement sûr et correct des hyperliens et de leur destination finale. Dès l’instant où l’Utilisateur clique sur l’hyperlien, il quitte la Plateforme. Nous ne pouvons dès lors pas être tenus responsables en cas de dommage ultérieur.

4. Intellectueel eigendom

De structuur van het Platform, evenals de teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. die er deel van uitmaken of die toegankelijk zijn via het Platform zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.
Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, geheel of gedeeltelijk, door welk procédé dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk zijn aangeduid als vrij van rechten op het Platform.
Aan de Platformgebruiker wordt een beperkt recht verleend op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.
Het is de Gebruiker verboden gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk ervan zouden wijzigen of zouden kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het Platform worden door bwat bel BV uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. bwat bel BV verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat zij zich er altijd toe verbindt hierover duidelijk en transparant te communiceren.
bwat bel BV verbindt zich ertoe de ter zake geldende wetgeving na te leven, met name de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

6. Algemene bepalingen

bwat bel BV behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk gewenst moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.
In het geval van een schending van de AV door de gebruiker, behoudt bwat bel BV zich het recht voor om passende sancties en herstelmaatregelen te nemen. In het bijzonder behoudt bwat bel BV zich het recht voor om de gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het platform of onze diensten te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Dergelijke maatregelen geven geen aanleiding tot enige aansprakelijkheid van bwat bel BV, noch tot enige vorm van schadevergoeding.
De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AV heeft geen invloed op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben wij het recht de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “AVV”) bepalen de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna de “Klant”).
De AVV drukken de totaliteit van de verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet geldig wordt verklaard.
In uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de AVV worden afgeweken, voor zover zulks schriftelijk is overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AVV.
bwat bel BV behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing op alle aankopen die na deze datum worden gedaan, zodra zij online zijn bekendgemaakt.

2. Online Winkel

Via het Platform stelt de Verkoper aan de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto’s enige contractuele waarde hebben.
De producten of diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie, kan de Verkoper hiervoor echter niet aansprakelijk worden gesteld.
De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. Prijzen en belastingen worden in de online shop gespecificeerd.

3. Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door ze online te publiceren.
Alleen de prijzen en belastingen die gelden op het ogenblik van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op dat ogenblik.
De prijzen zijn aangegeven in Euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd voordat de bestelling door de Klant wordt gevalideerd.
Het totaalbedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, in voorkomend geval, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

4. On-line bestelling

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen, door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.
Om de bestelling te valideren, moet de Klant deze AVV aanvaarden door in het aangegeven gebied te klikken.
De Klant moet een geldig e-mailadres, factureringsgegevens en, indien van toepassing, een geldig leveringsadres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan gebeuren via dit e-mailadres.
Bovendien moet de Klant de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of een ander probleem met de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper behoudt zich de eigendom van de bestelde artikelen voor tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betalingsmethode. Deze validering wordt beschouwd als een handtekening.
De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de hiertoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en met de betaling van de voor de bestelling verschuldigde sommen.
De Verkoper heeft een procedure ingesteld voor de controle van bestellingen en betaalmiddelen teneinde redelijkerwijs te kunnen garanderen dat er geen sprake is van frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.
In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door de erkende organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.
De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor een bestelling te weigeren van een Klant die een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil loopt.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de bevestiging van de aankoop samen met de betaling, zal de Verkoper de Klant een factuur sturen, tenzij deze laatste samen met de bestelling wordt geleverd.
De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres wordt gestuurd dan het leveringsadres door vóór de levering een verzoek in die zin te richten aan de klantendienst (zie contactgegevens hieronder).
Indien een dienst of product niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Klant hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte brengen teneinde dit te vervangen of de bestelling van dit product te annuleren en eventueel de hieraan verbonden prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijs

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde registers die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bewaard. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Levering

Levering geschiedt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.
De producten worden geleverd op het door de Klant op het online bestelformulier aangegeven adres. Alle extra kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie die door de Klant is verstrekt, zullen aan de Klant worden gefactureerd. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling het voorwerp uitmaken van verschillende opeenvolgende leveringen aan de Klant.
De levering geschiedt, afhankelijk van de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen: Standaard levering 2-3 werkdagen.
De levertijden worden bij wijze van indicatie gegeven. In geval van laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijn meer dan dertig dagen bedraagt te rekenen vanaf de datum van de bestelling, kan de verkoopovereenkomst worden ontbonden en de Klant worden vergoed.

a. Verificatie van de bestelling

Bij ontvangst van de producten dient de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst te controleren.
Indien een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger bij de levering het nodige voorbehoud maken bij de vervoerder en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.
De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling in ontvangst heeft genomen zonder enig voorbehoud te maken.
Elke reservering die niet volgens de hierboven omschreven regels en binnen de gestelde termijnen is gedaan, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Afleveringsfout

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten ten opzichte van de informatie op de bestelbon, dient de Klant de Verkoper binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum te verwittigen.
Elke klacht die niet binnen de vastgestelde termijn wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

c. Retourzenden en ruilen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking binnen 30 dagen naar de Verkoper worden teruggestuurd om voor terugbetaling in aanmerking te komen.
Elke klacht en elke terugzending die niet volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de vastgestelde termijnen wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Klant.

8. Garanties

De Verkoper waarborgt de conformiteit van de producten of diensten met het contract, overeenkomstig de wet die van kracht is op het moment van het sluiten van het contract.

a. Garantie van overeenstemming

Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie te implementeren. Indien het gekochte product echter een tweedehandsartikel was, bedraagt de garantieperiode één jaar.
Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk aan de Verkoper worden gemeld en in elk geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking ervan.

9. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of de sluiting van het dienstencontract.
Nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen.
Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel geschiedt, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
De Klant kan de terugbetaling van het teruggezonden product vragen, zonder boete, met uitzondering van de terugzendingskosten, die ten laste van de Klant blijven.
De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met een volledige, intacte verpakking en in verkoopbare staat.
De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen, met inbegrip van de leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen na de recuperatie van de goederen of de toezending van het bewijs van verzending van deze goederen.
Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, stemt de Klant ermee in om met betrekking tot deze digitale inhoud af te zien van zijn herroepingsrecht om zo spoedig mogelijk te worden geleverd.

11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de bestelling uit te voeren ten gevolge van een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, zal dit beschouwd worden als overmacht.
In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen.
Indien de overmacht meer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elke partij bij de overeenkomst het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen bij aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte prestaties zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV heeft geen invloed op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze AVV worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil en bij gebreke van minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.